Zapytanie ofertowe

Ślepkowo Szlacheckie , 24.03.2016

 

Zapytanie ofertowe

Firma „AGRO-BUD” Paweł Pokorski, Karolina Pokorska Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty pn. „Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej o nośności 60 ton”

 1. Nazwa i adres zamawiającego

„AGRO-BUD” Paweł Pokorski, Karolina Pokorska Sp. Jawna

Ślepkowo Szlacheckie 23, 09-451 Radzanowo

NIP 774-001-40-95

Tel. 24 265-53-00

agrobud@onet.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż i legalizacja wagi samochodowej z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i jakości świadczonej usługi , zgodnymi z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.

Konstrukcja wagi winna odpowiadać wymiarom wcześniej wykonanym przez Zleceniodawcę fundamentom wagi zgodnie z istniejącym  projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę wagi.(Załączono  rysunki projektu fundamentu).

 1. Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje montaż  fabrycznie nowej wagi o poniższych parametrach:

-nośność wagi  60 ton

-wymiary 19m- 3m

-klasa dokładności  III wg OIMIL (do rozliczeń handlowych)

-działka legalizacyjna i odczytowa 20 kg

-temperatura pracy przetworników -40 ºC +70ºC

-temperatura pracy miernika -10ºC +40ºC

-stopień ochrony IP68

 1. W zakres zamówienia winno wchodzić:

-pomost stalowo-żelbetowy, prefabrykowany o wymiarach 19m- 3m zgodnych z istniejącym projektem budowlanym. Pomost winien być obramowany dwuteownikiem w celu zapobiegnięcia poprzecznym pęknięciom podczas eksploatacji ,

-miernik wagowy,

-ułożenie łącza kablowego pomiędzy wagą  a pomieszczeniem obsługi , zlokalizowanym do 60m od wagi,

-przetworniki tensometryczne klasy C3,30t,zgodne z OIML R60,

-hermetyczna nierdzewna skrzynka łączeniowa klasy IP68,

-transport, montaż i uruchomienie wagi,

-legalizacja,

-szkolenie w zakresie obsługi wagi,

Okres gwarancji musi wynosić minimum 36 miesiące.

Przy zgłoszeniu awarii maksymalny czas reakcji 24h od zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). Przy zgłoszeniu awarii w dni wolnych od pracy  maksymalny czas reakcji 48h od momentu zgłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia –15 lipca 2016r
 2. Miejsce dostawy: ul Dąbrowskiego 14, 09-470 Bodzanów
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 4. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
 5. Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

7.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 6.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 6.1b:

Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.), co najmniej 5 realizacji.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Paweł Pokorski –współwłaściciel  (660-50-82-05)

agrobud@onet.pl

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

09-451 Radzanowo

Ślepkowo Szlacheckie 23

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2016r. do godz. 09:00

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany oferta przez 60 dni od dnia składania ofert.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2016 o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

12 .Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania .

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania -100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny
1. Cena Od O do 50 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty

mnożony przez 50

2. Gwarancja Od O do 15 Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu

gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 15

3. Serwis Od O do 15 Stosunek najkrótszego oferowanego czasu reakcji do czasu

reakcji w badanej ofercie mnożony przez 15

4. Doświadczenie Od O do 20 Stosunek liczby referencji w badanej ofercie do liczby referencji w ofercie z największą liczbą referencji mnożony przez 20

Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać telefonicznie lub drogą elektroniczną (na wskazany z niniejszym postępowaniu adres e-mail) nie później niż do końca dnia 29.03.2016r.

13.W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli. 

14.Pozostałe informacje

-Poprzez złożenie oferty oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

-Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy , który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert.

-Umowa z wykonawcą zawarta zostanie po podpisaniu umowy z ARiMR  dot. pozyskania dotacji w ramach programu UE.(PROW, )

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania w/w dotacji UE lub gdy wystąpiła okoliczność powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 2. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania

– Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki: